-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

تلاش فیض حمید درمهار دشمنی قبایل طالب به جایی نه رسیده است

 

کانال رابطه با کابل اطلاع می دهد که میانجی گری و فشار فیض حمید رئیس آی اس آی به هدف کاهش و مهار اختلافات عشیره یی بین درانی و غلزایی ناکام بوده است. جناح قندهاری ها درتلاش انتقال محور قدرت از کابل به قندهار اند؛ اما شبکه حقانی جلو آن را گرفته است. درهمین حال ترور یک ملای سلفی درکابل شبکه حقانی را عصبانی کرده است و با جدیت در تلاش دستگیری قاتل اند. قندهاری ها تمایلی به پیگیری مساله ترور ملای سلفی ندارد و به این نظر اند که هرگاه اثبات شود که در پس ترور ملای سلفی خود طالبان قرار داشته اند، امکان وقوع حرکت وسیع سلفی ها علیه طالبان تقویت می یابد.