-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۹, جمعه

عمران خان: افغانستان از قید برده گی آزاد شد!

اشاره: عمران خان، یک درجن از معامله گران را ازکابل به اسلام آباد دعوت داده بود و پیوسته به آن ها می گفت که پاکستان دیگر اشتباهات گذشته خود را درافغانستان تکرار نمی کند!


به گزارش روزنامه گاردین انگلیس، تحریک طالبان پاکستان پیروزی طالبان درافغانستان را تبریک گفته است. 

برای بسیاری درپاکستان، این مساله مورد بحث است که استقرار طالبان برمسند کابل برای پاکستان چه عواقبی می تواند درپی داشته ابشد. 

این در حالی که است شماری سیاستمداران ، روحانیون ، افسران نظامی و حتی عمران خان ، نخست وزیر، استقرار طالب بر ارگ کابل را جشن گرفتند. عمران خان پیروزی طالبان را « شکستن قید و بند بردگی» در افغانستان توصیف کرد. 

اکنون نگرانی عمیقی به وجود آمده است که قدرت گیری طالبان درافغانستان، تحریک اسلامی طالبان پاکستان را جسور تر کند. طالبان پاکستان نیز برای ایجاد مدل حکومتی سرکوبگر نظیر آن چه بین سالهای 1996 تا 2001 از سوی طالبان درافغانستان به وجود آمده بود. 

عایشه صدیقه ، نویسنده و تحلیلگر سیاسی پاکستان گفت: ممکن است آن چه در افغانستان اتفاق افتاده چند ماه به صورت مسالمت آمیز سپری شود؛ اما بعد از آن افراط گرایی آغاز خواهد شد. درصورتی که طالبان افغان به هرصورتی موفق شوند، ستیزه جویان پاکستان نیز برای ایجاد یک سیستم اسلامی در پاکستان تشویق خواهند شد.

نکتۀ معنادار این است که تحریک طالبان پاکستان در داخل آن کشور یک گروه شبه نظامی غیرقانونی است که مسوولیت اجرای ده حمله تروریستی به آن نسبت داده شده است؛ اما سیاست گران پاکستان جا به جای طالبان درقدرت کابل را شکستن قید وبست برده گی توصیف می کنند! خبرنگار گاردین می گوید که این گروه درواقع شاخه ای از طالبان افغانستان است. 

طالبان افغانستان فقیر محمد معاون فرمانده طالبان پاکستان را از بند آزاد کرده اند. رهبران ارشد نظامی در پاکستان اخیراً درمحضر اعضای پارلمان پاکستان گفتند که طالب افغان و طالب پاکستان « دو روی یک سکه اند».