-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۱, چهارشنبه

پنجشیر و خموشی قبل از توفان

 گزارشنامه افغانستان به نقل از منابع برون مرزی مرتبط با اوضاع کشور اطلاع می دهد که ده ها هزار رزمنده از سراسر اروپا، امریکا، تاجکستان، ایران وعراق برای دفاع از جبهۀ جنگ برحق پنجشیر برای استرداد آزادی افغانستان به مراکز ثبت نام رفته اند.

این نخستین بار است که همبسته گی آزادی خواهان دیگرکشور ها از ستم واستکبار تروریزم و پاکستان نسبت به مردم افغانستان واکنش نشان می دهند.

گروه های تماس از قدرت های منطقه ای برای جلوگیری از تأسیس مرکزیت برای القاعده، طالبان، داعش، گروپ های افراطی آسیای میانه و چچین به اتخاذ یک فیصله نهایی نزدیک شده اند.

این درحالی است که همزمان با اوج گیری جنگ مخفی بین قدرت های رقیب درحوزۀ افغانستان، قطعات بزرگ لشکرفاطمیون درمرزهای غربی افغانستان مستقر نیز شده اند. همچنین جالب توجه است که حشدالشعبی عراق آماده گی خود را برای اعزام دو هزار رزمنده به جبهه پنجشیر نشان داده است. کمپ های نظامی در تاجکستان به سرعت درحال قد کشیدن اند و جنگ، آرام آرام پوستۀ نیابتی خود را می شکافد و سیمای خود را عریان تر نشان می دهد.