-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۱, پنجشنبه

تفویض نشان عالی اسماعیل سامانی به بنیان گذار مقاومت ملی افغانستان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان 

 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 

 در بارۀ سرفرازگردانی سابق وزیر مدافعه‌ جمهوری اسلامی افغانستان،  قهرمان ملی افغانستان احمدشاه
مسعود با نشان عالی اسماعیل سامانی 

 مطابق مادۀ 69 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم:  

 به افتخار 30- سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، سابق وزیر مدافعه‌ جمهوری اسلامی افغانستان، قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود برای مساعدت و میان جیگری به برگزاری مذاکرات بین تاجیکان در سالهای 1993-1996 و سهم بزرگ در روند استقرار صلح در جمهوری تاجیکستان با آردین ( نشان عالی) اسماعیل سامانی سرفراز گردانیده شود.  

 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ش. دوشنبه