-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

آنتن های طالبان در داخل پنجشیر


سمیع الدین صارم

 علمای پنجشیر صف‌شان را مشخص کنند، یا بروند در صف مقاومتی‌ها علیه طالبان بجنگند، فتوای مشروعیت دفاع را نیز به شیران مقاومت بدهند، یا اینکه در صف طالبان ایستاده علیه مردم‌شان بجنگند، فتوای‌شان را نیز در مشروعیت جنگ طالب علیه پنجشیر بدهند.

این فتنه آمده خواهی یا نخواهی همه در آن می‌سوزند، صف سوم نباید وجود داشته باشد، صف سوم صف منافقین هست.