-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

بسم الله وجاهد دریشی نظامی را کشیده به امارات گریختندخبر می رسد که بسم الله محمدی مشهور به جنرال پشقل که در تسلیم دهی اردو و سازوبرگ نظامی به شبکه حقانی نقش عمده داشت، همراه با تاج محمد جاهد نفرخاص رولا غنی خود را به تاجکستان رسانده اند. 

کانال اطلاعاتی مقاومت ملی به گزارشنامه افغانستان می گوید روزی که اشرف غنی فرار کرد، این دزدان نامدار جهادی در داخل دفتر در وزارت دفاع فوری لباس عسکری را از تن بیرون کرده و به طرف میدان هوایی کابل دویده بودند.

 درفرودگاه، احمد مسعود با جمعی از رزمنده گان روانۀ سنگرگاه پنجشیر بودند. احمد به بسم الله می گوید که درطیاره جا هست، بیایید برویم به پنجشیر در آن جا تصمیم می گیریم.

بسم الله و جاهد که نقشه فرار را ترتیب داده بودند، به احمد می گویند: شما بروید، دریک طیارۀ دیگر خود را به شما می رسانیم.

وقتی طیاره به پنجشیر پروازکرد، این دو نفروارد هواپیمای ملکی شدند و طرف دوبی رفتند. بسم الله و تاج محمد جاهد به خاطرحفظ دارایی های شان درصدد معامله با لشکراجنبی اند. مقامات جبهه مقاومت ملی باید آنان را دستگیر و یا از صف خویش طرد کنند. مصلحت با خائنان داخلی، خیانت است. 

درهمین حال، خبررسیده که میرزای کوسه ازنزدیکان بسم الله محمدی که طی یک نقشه به حیث مسوول امنیت خانه احمد مسعود گزینه شده بود، از صف جدا شده و همراه با معروف نام یک خائن داخلی دیگر ( شریک خیانت ها و دزدی های بسم الله) که از پرواز دوبی مانده بودند، درکابل مخفی شده اند. دو تن از پسران بسم الله هم که از پرواز مانده بودند، شاید درکابل پنهان شده باشند. گروپ های کشفی طالبان شاید آنان را می پالند.