-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۳, شنبه

جنگ با توحش به کجا می انجامد؟

 از هرجهتی که به منازعۀ جاری درافغانستان نگاه کنیم، می بینیم که خصایص جنگ، تنها سیاسی و ملی نیست؛ حتی نبرد اصلی جنگ دو فرهنگ هم نیست... تقابل جاری جنگ فرهنگ با توحش بدوی وافراطیت است.