-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲, جمعه

خط اول جنگ، خانه دکترعبدالله است

اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که نماینده گان هند، روسیه، ایران و جهان آزاد درتماس های مستقیم وبالواسطه با رهبران جبهه مقاومت برای آزادی افغانستان سرگرم دیدارهای فشرده اند. فرماندهان نظامی جبهه مقاومت نیز درین تماس ها حضور دارند. تاجکستان به سنگرگاه مقدم جنگ علیه تروریزم تبدیل شده است.

درهمین حال منابع جبهه مقاومت ملی از حضور وفعالیت های به شدت سبوتاژی دکترعبدالله برای همکاری با شبکه حقانی و توزیع پول به قوماندانان خائن درداخل پنجشیر ابراز نفرت و نگرانی کرده است. قوماندان گل حیدر، فضل احمد معنوی، نجیم سالک، مولوی مالک پیاوشتی و دیگرافراد در شکستن صف مقاومت ملی، کمربسته و شبکه حقانی مخارج فعالیت های آنان را به طور منظم به وسیله حاجی نوراحمد تره خیلی می پردازد. این گروه، لشکرنرم و سخت (نیابتی) شبکه حقانی وطالبان اند. مدیران ارشد آی اس آی به طور منظم با دکترعبدالله درتماس و آمد ورفت اند.

عبدالله و کرزی سخت درتلاش اند که جبهه مقاومت از پنجشیر به گسترۀ شمال تا آمو تسری نیابد. وحشت اصلی طالبان و پاکستان نیزدر همین نکته است. طالبان فاقد بسترطبیعی درشمال اند.

پاکستان با تعرض نظامی برپنجشیر به هیچ یک از اهداف خویش نه رسیده است. این تجاوز، موقف جبهه آزادی را تقویت کرده است. گزارش ها می رسانند که شبکه حقانی تحت شرایطی موهوم، درکل، حاضر به خروج از پنجشیر است اما ارتش پاکستان این رویکرد را رد کرده است. پاکستان با اعزام و استقرار کندک های عملیاتی تازه نفس در نقاط نزدیک به جادۀ عمومی پنجشیر، فشارخود را حفظ کرده و منتظر است تا دراتاق های دپلوماسی درباشگاه کشورهای منطقه، گشایشی رونما شود. چنین گشایشی اصلاً قابل دید نیست و ضد حملات جبهه مقاومت ملی درحال تدارک است. نقطه ضعف و نگرانی طالبان، درخطرافتادن پایگاه بگرام است که سرنوشت کابل را رقم می زند.