-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۳, شنبه

قطعات سرخ طالبان درپنجشیر تارومار شده اند

 طبق خبر های رسیده از قریه دشت ریوت و سفید چهر

نگاه کنید به فرستۀ دکتر رابعه سادات

ولایت پنجشیر تحت فرماندهی قومندان امین الله فرزند شهید قومندان غفور به تعداد چهار صد و ده تن جنگجویان قطعه سرخ طالبان که در محاصره بودند در قریه خاواک با تمام تجهیزات مجهز شان تسلیم جبهه مقاومت شدند که در نتیجه مقاومتگران خاواک را از وجود لشکر جهل طالبان تروریست پاکسازی کردند.