-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

تجمع حشری های تازه دم تروریسم درکابل


سنگرستان پنجشیر درانتظار مرگ آفرینان جدید

گزارش ها مشعر اند که همزمان با تجمع طالبان تازه دم درکابل به هدف اعزام به پنجشیر، صد ها تن از طالبان بدخشان با جبهه مقاومت ملی افغانستان پیوسته اند. این نخستین ریزش تشکیلاتی و نظامی طالبان به نفع اردوگاه ضد طالبان است. گروه طالبان نفرات خود را از گوشه و کنار افغانستان گرد آورده و با قطعات خاص طالبان که از پاکستان به تازه گی رسیده اند؛ به دور جدید رزم به پنجشیر اعزام می کنند. چند مرکز تجمع درکابل بنا شده است و تمهیدات تازه یی درجریان است.

این درحالی است که یورش مورچه وار تروریزم چند قومی بر سنگرگاه مقاومت ملی با شکست مواجه شده و اکثریت اسیران 600 نفری جنگی در پنجشیر از پاکستان هستند. 

طالبان درمسیرشمالی و داخل شهرکابل به جمع آوری جوانان و میان سالان شروع کرده اند. گروگان گیری ساکنان پایتخت مثل سال های نیمۀ دوم هفتاد خورشیدی آغاز شده است. گروگان می گیرند و جوانان را به مرده کشی مقتولین طالب در خط جنگ پنجشیر سوق می دهند. 

فیض حمید رئیس آی اس آی به مجریان خویش درکابل اطمینان داده است که نگران نباشید، همه چیز خوب می شود. پنجشیر مأموریت تاریخی دارد که پیکارجویان حشری القاعده، داعش، پاکستانی و چچینی را در نبرد برای نجات افغانستان درهم بکوبد.