-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۷, شنبه

تقابل طالبان و تاجکستان قریب الوقوع است

 من که آیندۀ نزدیک اوضاع جاری درافغانستان را درخیال خود مجسم می کنم به این نتیجه می رسم که تاجکستان و طالب درفرجام به یک نقطه یی می رسند که علیه همدیگر از جنگ خاموش به جنگ آشکار متوسل شوند. تاجکستان هم دروازه آسیای میانه است و شش کشور دیگر جمع روسیه، درین جنگ سهیم می شوند. 

خط اول جنگ گردنه های هندوکش تا کابل خواهد بود. تاجکستان یک پاکستان دوم خواهد شد. یعنی چین و پاکستان مالک شمال افغانستان و صاحب معادن بزرگ افغانستان نخواهند بود. ارتجاع مذهبی ایران چی خواهد کرد؟

سرمایه گزاری برعصرجدید جنگ افغانستان از سوی هندی ها آغاز شده است. جنگ برای قدرت ها بیانگرجنگ منافع راهبردی است اما برای ما فقط برای دفاع از زنده ماندن و جنگ برای یک لقمه نان از حساب اقتصاد جنگی.