-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۵, دوشنبه

جنگ طالب با تاجیکستان/ دیر یا زود


رهبران طالب رسماً به این موضوع اعتراف دارند و همزمان، پاکسازی بومیان هزارستان نیز عملاً شروع شده است.

 طالب، تاجیکستان را به فتح تهدید می کند. این اشتباه خشن طالبان به شمار می رود. تاجیکستان در «بازی بزرگ جدید» مانند پاکستان پس از تجاوز شوروی به افغانستان، موقعیت حساس راهبردی احراز کرده است. وقتی مولوی نعیم تهدید کرد که هرگاه جامعه بین المللی مداخله نکند، تاجیکستان را در24 ساعت تسخیر می کنیم، درمغزم این جمله صورت بست: طالبان قبرخود را کندند.

سرزمین شمال بسترجنگی برای طالب نیست. آن ها درآن اراضی، بیگانه اند. نقره داغ خواهند شد.

موازی با آن، طالبان، به جنگ کهنه درهزارستان دامن زده و قصد دارند هزاره ها را از مناطق مرکزی پاکسازی کنند. پس تشکیل جبهۀ مقاومت و جنگ تاریخی در هزارستان امری طبیعی است. این جبهه به زودی با محاذات جنگ پنجشیر وصل می شود.

به نظر می رسد که طالب ازکنترول صاحبان خویش درحال بیرون شدن است. درتقابل با تاجیکستان، خطوط جنگ درخیرخانه و گردنۀ شیبر و کوه های بابا خواهد بود؛ نه درکناره های آمو دریا. کتله های جنگی فاطمیون وارد صحنه اند. هیچ شکی نباید داشت.

اردوگاه های بزرگ جنگی در قلمرو تاجیکستان درحال برپا شدن اند. به شمول روسیه، شش کشور آسیای میانه و هند، حامی و تدارکچی چنین جنگی خواهد بود. ده ها هزار جوان خشمگین و دربه در به سربازان آزادی کشور مبدل می شوند.