-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

شورای شمالی داغمه شده است


اشاره: تردیدی نیست که طالبان درنوبت بعدی هم درپنجشیر زمین گیر می شوند؛ آنگاه عملیات پیش رانش به سوی پروان و کابل شروع شدنی است. شورای شمالی، سه راه دارد: 

با جبهه مقاومت ملی متحد شود؛ به طرفداری از طالب بجنگد؛ یا خود را مختومۀ بی طرف اعلام کنند.

 آزاد آزاد می نویسد:

چرا انتقاد از شورای شمالی؟

آیا نمی دانیم و یا اگر میدانیم ناخوانده کاپی ، پست میکنیم.

شورای شمالی که در رأس اش حاجی الماس بود، بعد از تسلیمی به طالب، به نماینده گی از امارت آمد با خیلی صلاحیت وارد پنجشیر شد و با جبهه مقاومت برای مذاکره وارد صحبت شد. شاید تعدادی از دوستا بگویند که میانجی بود؛ نه، با صلاحیت آمده بود و صلاحیت پیشنهاد وزارت و کرسی را هم داشت و داد. که رد شد. 

چرا الماس ؟ وی بعد از تسلیمی و توقع امتیاز در حکومت امارتی شرط امارت برایش این بود که جبهه مقاومت را از آدرس شورا اول وادار به تن دادن بکند و اگر تن نداد و امتیاز نپذیرفت این جبهه را توسط این شورا خورد و کوچک بسازد که خوشبختانه شورا نه جبهه را قناعت داده توانست و نه کوچک ساخته توانست اینجا بود که الماس را محدود ساختند، خانه نشین.

زمانی که الماس تسلیم شد و امارت این ماموریت را برایش داد، وی با بقیه اعضای شورا چانه زنی را شروع کرد که موافق کم و اما مخالف زیاد داشت. مخالفین را به امارت معرفی کرد با موافقین طرف جبهه رفت برای مذاکره بعد از اینکه دست خالی برگشت امارت هردو را زیر پوشش گرفت که هردو گرو درحال حاضر سخت زیر نظر و پوشش امارت هستند.