-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۹, جمعه

فهیم دشتی از سوی جنرال جرأت اختطاف، شکنجه و کشته شده بوداجساد فهیم و وجنرال ودود ذره دو روز بعد کشف شد.

فهیم دشتی از سوی جنرال جرأت اختطاف، شکنجه و کشته شده بود

به تاریخ چهارده سنبله خبر شهادت فهیم دشتی و جنرال  ودود خان ذره انتشار یافت. یافته های جدید گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که فهیم دشتی و جنرال ودود خان ذره دو روز قبل یعنی به تاریخ 12 سنبله از سوی نفرات جنرال جرأت اختطاف شده و در زیرزمینی خانه جرأت پائین تر جاده درخیل شکنجه شده و سپس به قتل رسیده بودند.


وقتی خانواده دشتی در 24 ساعت اول از غیابت وی به تشویش می شوند، به دکترعبدالله در کابل پیام می رسانند که فهیم و ودود خان مفقود الاثر شده اند و یک کاری کند. عبدالله با استفاده از روابط خود با طالبان، کسی را مأموریت می دهند که سرنخی پیدا کند. دو روز بعد، اجساد آن ها در میان گلدان های کنار جاده در چند متری مقر ولایت کشف شده بود.

وقتی پدر فهیم برای انتقال پیکر وی به ولایت می آید او را دستگیر کرده بودند. پدر فهیم به اثر تلاش های دکترعبدالله از کابل اجازه می یابد که اجساد را به دشتک انتقال بدهد.

 اصابت موشک هوشمند به موترش و ادعا هایی ازین قبیل صحت ندارد. جنرال جرأت با صلاحیت ترین عنصر مرتبط با آی اس آی درکابل و پنجشیر است و قتل فهیم و ودود خان قبل از شروع حمله هوایی و زمینی برپنجشیر براساس نقشه از قبل طراحی شده انجام گرفته بود تا وضعیت پنجشیر بعد از حمله، دریک نقطۀ کور خبری فرو رود.