-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۲, جمعه

زراندوزان و بقایای حکومت منحلۀ اشرف غنی به تشویش اند

 به غیراز قوماندان جان احمد، همه ای این ذوات، از بچه خوانده های غنی خائن و پادو های بی بی گل بودند.

اکنون از نام شورای شمالی بزرگ چنین گفته اند:

تاريخ افغانستان گواه است که لشكر كشی‌ها و زور گویی هيچ‌گاهی دوام و بقا نداشته و مردم شمالی بزرگ مجبور برای دفاع از عزت، ناموس، خاك و برادران زير تعرض خود خواهند بود. عواقب وخيم بعدی ملی و بين‌المللی، بر دوش طالبان می‌باشد.

به هیچ قول وقرار این آدم ها اعتماد نیست. این ها موقعیت سیاسی و راهبردی پهندشت شمالی را بار بار به اندازه گرفتن جیب خرجی، با غنی معامله کردند.