-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

چین توان پرداخت مخارج دولت سازی و جنگ طالبان را ندارد

 در « بازی بزرگ جدید» درافغانستان، اگرطالبان حاضر شوند دختران را همانند جامعۀ اروپایی آزاد بگذارند و فضا را باز کنند؛ بازهم کشورهای با هم رقیب، اجازۀ تشکیل یک دولت مستقر و بی درد سر را برای آنان نخواهند داد. دلیلیش این است که جنگ خصلت بومی ندارد و سرچشمه اش از بیرون است. دیگران برای تصفیه حساب راهبردی، امنیتی و اقتصادی با همدیگر در نبرد خاموش اند.

درین بازی، قدرت ملی درافغانستان غیرحاضر است و این قدرت، از سقوط داود خان به بعد، دوباره نتوانست شکل بگیرد؛ نگذاشتند شکل بگیرد و ازین بعد نیز نمی گذارند شکل بگیرد. متفقین ( ایران، چین و پاکستان جمع روسیه) خیال ایجاد برزمینۀ استبداد آسیایی، ایجاد «نظم نوین شرقی» را در سر دارند که جای نظم نوین جهانی به رهبری غرب را بگیرد. اما متفقین نظم نوین شرقی توان چنین کاری را ندارند و قدرت بازدهی اقتصادی آنان به پای غرب نمی رسد. افزون برین، هند- دشمن اصلی- نظم نوین شرقی به رهبری چین، لشکرنیابتی القاعده و داعش و جبهۀ مقاومت ملی، درصحنه حاضر است.

چین توان پرداخت مخارج طالبان برای ایجاد ثبات پایدار و همزمان جنگ آنان برضد مقاومت ملی وداعش را ندارد.