-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

جنگ تاریخ آغاز شده است

 جنگی تاریخی که از یک سال پیش، سایه های آن را می دیدیم، آغاز شده است. در بیست سال تمام، امریکایی ها و ناتو و حکومات کرزی و احمد زی از جنگ واقعی علیه تروریزم ممانعت می کردند. جنگ در محاذات پنجشیر، سرنوشت تاریخ و جغرافیای کشور و تقدیر گروه نیابتی پاکستان را مشخص می کند. 

سازش کوتاه یا طولانی مدت با طالبان از سر اجبار و جبر شرایط ممکن است محقق شود؛ اما با طالب و ستایل طالبانی اصلاً زنده گی کردن محال است. طالبان، تابوت های روح برای انسان های افغانستان اند. حتی شایقان قومی طالبان ابداً زیر سیطره یا درکنار این لشکر بربریت نمی توانند زنده گی کنند و نفس بکشند. نتیجه پیکار تاریخی جنبش مقاومت ملی، این خواهد بود که ساختار نظام برای همیشه عوض شود.