-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۳, شنبه

فروپاشی امارت دروغ

 گزارش های دقیق، از همه ای سنگرگاه های ارتش مقاومت ملی نشان می دهند که ایلغار طالبان چند ملیتی بر پنجشیر، به طور کامل درهم کوفته شده  که تا هنوز گردآوری و شماری اجساد شان خاتمه نیافته است. 

رهبران طالب سرگرم نفرکشی سراسری برای یک هجوم دیگر اند. متشرعین شکست خوردۀ جنگ، از پی آیندِ سرنوشت خویش سراسیمه اند و لاجرم، از سه استقامت، با دروغ سازی رسانه یی برای فتح پنجشیر به تعرض کم شیمه آغاز کرده بودند که تعرض شان در لحظه های اولیه دود شد.