-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۹, دوشنبه

آموزش نظامی جبهه مقاومت ادامه دارد


جبهه مقاومت برای چند ماه بالای تعلیم و تربیه و انسجام نیروهای خویش درداخل و خارج تمرکزکرده است. تلاش دارند

  افراد جوان برای دوره های رهبری فرماندهی انتخاب شوند. دایرۀ سیاسی مقاومت به درستی انسجام ندارد و نبرد تبلیغاتی رسمی ضعیف است. با گسترش مقاومت نظامی، مدنی و فرهنگی درداخل وخارج از کشور، حاکمیت اجنبی به طورقطع بر آیندۀ خویش اطمینان ندارد.

احسمد شاه مسعود زمانی گفته بود که اگر درهر حکومتی  ۱۵ نفر به کوه بالا شوند، آن حکومت روی خوبی را نخواهد دید و روزی باغرش سهمگین رو به رو می شود.