-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

پشتون ها چرا به انگلیسی نویسی روی آورده اند؟

 من از چندی تا کنون متوجه شده ام که فرهنگیان، دانش آموخته ها و سیاسیون پشتون تبار، درشبکه اجتماعی، نخشت تقریباً فارسی نویسی را ترک گفتند و به پشتو نگاری روی آوردند. نتیجه آن شد که روابط شان به چند نفر کاهش یافت. سپس، اشتباه اول را با اشتباه دوم تکمیل کرده و با انصراف از پشتو نویسی، به انگلیسی نگاری شروع کردند. به این ترتیب، روابط و گفتمان روزانۀ شان تا سطح گروه های کوچک انگلیسی دان و عمدتاً خارج نشین فروکاسته است.

به نظرمن، این یک بحران است. ادامۀ این بحران، ارتباطات آن ها را کمرنگ کرده و سپس درحلقات کوچک فشرده می کند. این تجربۀ موفق نیست و چشم پوشی از بهره مندی از ارزش های عمومی اولین عاقبتش این است که نسل نو بی سواد بارآمده و ارتباط خود با دیگر مردمان را از دست می دهند. هیچ نه فهمیدم فایدۀ این کار چی بود؟ زبان، مانند یک انسان زنده، همیشه درتعامل، مبادله، تحرک و دادوستد بی وقفه رشد می کند نه در قطع رابطه.