-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۷, شنبه

قوای مقاومت، بدون جنگ افسرده می شود

 طالبان و پاکستان در پنجشیر، 22 قرارگاه جنگی در 22 دره های فرعی پنجشیر ایجاد کرده اند. شاید مطمئن هستند که پایگاه های جنگی دربرابر هرنوع تعرض جنگجویان مقاومت ایستاده گی خواهد کرد. اگر چنین فکر کرده باشند، ساده لوحی است. تاریخ جنگ ها با شوروی نشان می دهند که شاید هر 22 قرارگاه به شکل یک زنجیره، به یک سرنوشت دچار شوند؛ دلیلش این است که عقب کشی نیروها در شرایط جنگی درپنجشیر معادل استقبال از مرگ حتمی است. جنرالان پاکستانی شاید تجارب جنگی شوروی و نتایج آن را مطالعه کرده باشند که به چنین ساختار جنگی درپنجشیر رضایت داده اند.

زمستان پیش رو، تعیین کننده است. نیروهای مقاومت بیش ازین چانس ندارد عاطل وباطل درسنگرهای بی تحرک به زنده گی ادامه دهند. زیرا مخارج جبهه یک پرابلم است و حفظ انگیزه و گرمای جنگی در رزمنده گان موضوعی دیگر. من فکر می کنم که حملات نا منظم و تعرضی قوای مقاومت به زودی باید صورت بگیرد.