-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

خون ها باید بر زمین نریزند، بر زمینه بریزند!

 

سمیع حامد

مقاومت به زودی نتیجه نمیدهد.  نیاز به شعور و شور و شکیبایی دارد.  ما در برابر لشکری از جهل و جنایت با پشتوانه ی ستراتیژیک چند کشور ایستاده ایم.  تمرکز کلیدی ما باید بر «سیاست» باشد و مقاومت نظامی با در نظر داشت تمامی هزینه های عینی و ذهنی آن هم آهنگ شود. دو ماه پیشتر در جلسه یی داکتر مهدی مهدی گرامی یک سخن مرا به قهرمان ملی به یادم آورد: خون ها باید بر زمین نریزند،  بر زمینه بریزند! 

مسعود بسیار ستراتیژیک پیش میرفت و قهرمان بازی نمیکرد.  مقاومت به چنان دیدگاه و دورنمایی نیاز دارد.  خوشبختانه دوستان در همان خط پیش میروند اما با تاسف در شبکه های اجتماعی نوعی دفاع عجولانه و ناشیانه  از مقاومت شکل گرفته است که به نفع مقاومت نیست: نشر خبرهای دروغ به نیت جنگ سرد و شعارهای آتشین غیر پراگماتیک 

مقاومت تازه جوانه زده است... برای پرورش به خون نیاز دارد اما بیشتر از آن به باران اندیشه و نسیم انگیزه احتیاج دارد.  

آنهایی که در میدان اصلی استند (به شمول احمد مسعود)،  زمان تعامل و تقابل را خوب میفهمند.  به هر دو حرکت نیاز جدی است.