-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

اشرف غنی، روز فرار، رهبران سیاسی را درطیارۀ قید کرده بود

 استانکزی و حامد کرزی درتماس با ملاضعیف و وزارت خارجه پاکستان پیوسته درتلفن صدا می زده اند که به طالبان بگویند که به سرعت کنترول پایتخت را بگیرند تا ....

اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که  روز اشغال کابل توسط  طالبان دریک ماه پیش، برنامه اشرف غنی و شرکاء این بود که همزمان با فرار خود شان از ارگ، تمام سران سیاسی و قومی شمال را در یک طیاره، دربست به طالبان شبکۀ حقانی تحویل دهند. 

منابع مقاومت می گویند که این برنامه توسط  غنی و کرزی
تهیه شده بود که شبکه حقانی موفق شود همه ای نخبه گان اقوام را دراختیار خود داشته باشد.

 همان روز سیاسیون و مقامات دولت و پارلمان ودیگر نهاد ها چهار ساعت در بین طیاره محبوس بودند و از طریق تلفن های شان از داخل طیاره به انگلیس و پاکستان و ایران پیوسته پیام می دادند که ما را تحویل  شبکه حقانی می‌دهند.

 فشار های انگلیس و ایران و دیگر کشورها سبب شد که طیارۀ حامل رهبران قومی و سیاسی بعد از چهار ساعت اجازه  پرواز به اسلام آباد دریافت کند. درخبرآمده است که این رهبران درحالی درپاکستان پیاده شدند که لشکرهای نیابتی آن کشور خود به عنوان فاتحان کابل، درخیابان ها و جاده ها رژه می رفتند. حکومت پاکستان به رهبران پناهنده شده و رنگ زرد، کمترین اهمیتی قایل نه شده بود. عکس هایی که درشبکه های اجتماعی همرسانی شد، چهره های خسته و مشوش آنان را در دهلیزهای مقامات رده میانی پاکستان نشان می داد. 

درخبرواصله به گزارشنامه افغانستان به استناد اطلاعات مقاومت ملی آمده است که اشرف غنی تا رسیدن به امارات، مرتب با فرماندهان شبکۀ حقانی درتماس بوده ومعصوم استانکزی به نماینده گی از وی پروسه تحویل دهی نهاد های قدرت به شبکه حقانی را دنبال می کرد. استانکزی و حامد کرزی درتماس با ملاضعیف و وزارت خارجه پاکستان پیوسته درتلفن صدا می زده اند که به طالبان بگویند که به سرعت کنترول پایتخت را بگیرند تا نیروهای شمال نه توانند برای دفاع از کابل نیروهای وفادار به خود شان در سه سکتور دفاعی وامنیتی را درپایتخت مستقر کنند.

منبع اطلاعاتی مقاومت ملی می گوید که آقای کرزی اکنون درخصرخانه گی است.