-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۵, دوشنبه

چین سرانجام از پروژۀ مستعمره سازی افغانستان عقب می رود

آیندۀ تجاوز پاکستان به افغانستان  به خیال استقراریک اداره نیابتی با مقاومت مدنی و نظامی مواجه است. پاکستان درکمال تعجب، قدرت مردم درافغانستان را دست کم گرفته است.

کشورهای هند، روسیه، ایران و شش کشور آسیای میانه به شمول اتحادیه اروپا و محافل امریکایی مخالف اند.

از طریق سرکوب، بربریت و غلبه نظامی اهداف چین و پاکستان برآورده نمی شود؛ چون چنین کاری امکان ندارد.

جاده ابریشم از شمال و غرب افغانستان می گذرد که حداکثر بستر زیستی تاجک، ازبیک وهزاره است. سلطه نظامی طالب در شمال و درکابل و نا ممکن است. امکان تغییرات جنگی وجود دارد. چین حاضر نیست با حداقل ده کشور منطقه درتقابل قرار گیرد.

پاکستان قواعد جنگ نیابتی را پس از 43 سال عبور کرده و اکنون استیلای مستقیم برافغانستان دارد و نیروهایش در لباس شبه نظامیان طالب در سراسر پنجشیر وافغانستان مستقر شده اند. درسراسر افغانستان در ادارات و نهاد ها مستقر گشته اند. جبهه آزادی افغانستان برای درهم کوبی و فرسوده سازی پاکستان راه دشواری در پیش دارد.