-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

پنجشیر، نقطه کور اطلاع رسانی

 ساکنان محلی که از پنجشیر به دیگر مناطق می گریزند، می گویند که طالبان ارسال قوت های بیشتر به پنجشیر و تشکیل وضع الجیش های بزرگ در مناطق حساس را سرعت داده اند و انتقال قوت های پیاده و تسلیحات سنگین از زمین و هوا ادامه دارد. اما استقرار نیروهای دایمی در پنجشیر ازنظر عملی یک برنامه خیالی است. فعلاً در میدان رزم پنجشیر از نظر خبر رسانی و درز اطلاعات به یک نقطه کور تبدیل شده است. پنجشیر برای جنگ چریکی یک بسترمناسب است و در جنگ پارتیزانی، هیچ چیزی مستقر وجود ندارد. طالبان با شدت تمام برعلیه باشنده های محلی به بدرفتاری و اهانت روی آورده اند.