-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲, جمعه

جبهه ملی مقاومت به تصفیه حساب داخلی نیاز دارد

 ضمیرکیهان

گفته می شود:

یکی ازجاسوس های ت.ا . ل.. بان به نام قاری سید  سمیع الله صاحب زاده است وی توسط خواهر زاده ملا مسیح الله دره ای  بنام ملا مصور که خودرا رئیس شورای علمای دفتر سیاسی احمد درکابل جا زده بود 

به خاطر تجسس برنامه های احمد مسعود لحظه به لحظه تمام جلسات احمد مسعود وتصامیم ورفت وآمد های اورا درپنجشیر بر امارت گزارش میداد 

وی حالا درناحیه پانزدهم کابل توسط حکومت امارت  بخش استخبارات موظف شده است و ی ساکن خواجه بغرای پنج صد فامیلی میباشد.! 

جواسیس را بشناسیم