-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۷, شنبه

امکان قتل ملابرادر قوی است

 برگردان موازنه مسالمت آمیز بین حقانی ها و گروه ملابرادر دیگر محال است. ملابرادر، رهبر اعزازی از سوی خلیلزاد است و با هواپیمای نظامی، راست از دوحه به قندهار نشست کرد. دل آی اس آی هول بست و خون حقانی های اعزازی آی اس آی را به جوش آورد. طالبان قطری پهلونشینان امریکا اند و امریکا دیگر رفته است؛ صفات طالبان قطری ( هرچند کمرنگ تر)مشابه به صفات اشرف غنی است که هردو دست پخت امریکا شمرده می شوند. از نظرفیض حمید که رهبری طالبان را دردست دارد، طالب قطری درآینده مایۀ درد سر می شود. نیروی اصلی وبومی، شبکه مرگ و ترور حقانی است که بالفعل طناب شان در دست پاکستان است.

 ملابرادر علی الظاهر نزد خلیل الرحمان حقانی؛ اما درواقع بنا به مصلحت فیض حمید زندانی است و متن سفارشی را که به زور او را بر خواندنش مقابل دوربین واداشتند؛ نشان می داد که ملابرادر سخت اهانت شده و حتی ضرب و شتم شده بود. اکنون آزاد کردن وی از زندان برای حقانی ها به مصلحت نیست. اگر آزاد شود همه راز ها را بروز می دهد که بر وی چه گذشته بود و غلزایی ها از وی چی می خواستند. اگر او را تحت الحفظ یا حصر خانه گی نگهدارند، از نظر سیاسی یک رسوایی تمام عیار است. 

پس چی خواهد شد؟ امکان حذف فزیکی ملابرادر وجود دارد.