-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

جنایت بشری طالبان در قریه قسیم فهیم


این بی مروت بدبخت،  که پهره دار ثروت های غارت شدۀ فهیم خان است هفته پیش، به وسیلۀ افراد خاص قندهاری به دستور آی اس آی از کابل به اسلام آباد انتقال شده است.

 شاید هنوز هم دراسلام آباد باشد. اما او به دیگران طعنه زده است که « درخارج تشریف دارند». این ها نوع دیگری از طالبان پنجشیری اند. نه دشمن دارند، نه دوست؛ اما نقش شان دشمنی با آیندۀ افغانستان است. 

دیروز دریک فرستۀ مجازی سند ذلت به طالبان داده بود و بوی عفن میراثی از نوشته اش پیدا بود. اکنون از قریه شان درعمرض خبر می رسد که «دوستان طالب» شان به خانه های عمرضی ها داخل شده و هرچه از دست شان آمده انجام داده اند. تنها از یک خانواده، درمنطقه بادام زار 12 نفر را کشته اند. 

پس از آن که طالبان از سوی نیروهای جبهه مقاومت قرارگاه شابه تلفات دیده اند به خانه های مردمی که این غارت گران میراثی به آنان پشت کرده اند، یورش برده و مردم ملکی را از خانه بیرون ساخته و پس از جمع نمودن در یک مکان تیر باران نموده اند.

شاهدان عینی از منطقه، محمد اسماعیل کریمی