-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۵, پنجشنبه

معادلۀ جبهۀ مقاومت و شاخۀ طالبان درانی

 نشر نگارۀ ملابرادر ومحبوبه سراج درکنار یک صد تن از شخصیت های اثرگذار درپشتی مجلۀ جهانی تایم یک اتفاق سیاسی است. به نظر می رسد که اتحادیه اروپا و امریکا به این دریافت رسیده اند که جناح میانه رو طالب ها، همانا شاخۀ درانی ها می باشد که بسترتاریخی شان درقندهار است. پذیرایی از احمد مسعود رهبری جبهه دفاع از افغانستان درپارلمان اروپایی احتمالاً گوشۀ دیگری ازهمین جریان است. برنامه ایجاد حکومت گذار و سپس راه اندازی انتخابات منصفانه درافغانستان همچنان دردستور کار است.

من فکر می کنم که یک رشته تماس ها درسطح داخل و خارج درجریان است تا طالب های درانی را با جبهۀ مقاومت ملی افغانستان هم سو بسازند. اما جبهه مقاومت ملی فعلاً مأموریت تاریخی خود را بیرون راندن لشکرهای اجنبی از پنجشیر و سپس از سراسر کشور است. شاخۀ درانی نیز به نحوی رفتار مدارا و غم شریکی با مردم پنجشیر از خود نشان می دهد که ترمیم و بازسازی سنگ ضریح آرامگاه مسعود بزرگ یک نمونۀ آن است.

 دنیا دربرابر شاخۀ تروریستی حقانی تحت مدیریت مستقیم آی اس آی صف خود را مشخص می کند. از ملابرادر سیمای مثبت جهانی نشان می دهند؛ اما مُهر تروریست تحت پیگرد بر پیشانی سراج الدین حقانی زده می شود. شبکه حقانی پیشقراول ارتش پاکستان دیر یا زود عقب زده شده و به لانه های شان بر می گردند. باوربرین نیست که پاکستان قادر به حفظ سیطرۀ طالبان حقانی درکابل و دیگرمحورهای شهری افغانستان باشد.