-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

جناب محترم بریالی خان: در جنگ به یک کشور هشدار ندهید!

 

از شما و چند بزرگ دیگر انتظار سر سوزن اشتباه راه‌ بردی را نداریم، چون می دانیم که می دانید. 

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب

من سابقه‌ی همکاری با محترم دگرجنرال ارکان‌حرب عتیق‌الله خان بریالی را در بخش های مختلف از جمله کمیسیون احیای اردو را دارم و‌ قوت دراکیت شان را می‌دانم. بر خلاف ادعا ها من در دوران تصدی ریاست نشرات نظامی مادون هیچ کسی در قوای مسلح نه بودم. کما این که در دوران معاونیت ریاست نشرات نظامی از ارتش نماینده‌‌گی می کردم،‌ متباقی همه هم‌کاری های من اشتراک مساعی و نماینده‌گی با قوت از رادیوتلویزیون ملی افغانستان و وزارت محترم اطلاعات ‌و فرهنگ بود.‌ جنابان انجنیر صاحب محمد اسحاق، حفیظ منصور و غلام حسن حضرتی رؤسای گرامی ریاست محترم عمومی رادیوتلویزیون ملی و پس از آنان محترم دکتر سید مخدوم رهین استاد بزرگ سخن و اندیشه آمرین مستقیم من بودند. هم رکابی استوار و بدون چاپلوسی من با مارشال فقید، بازتاب رهبری چند بُعدی ایشان در سطح دولت و قوای مسلح بود و التزام وظیفه‌وی و افتخار من.

من هشدار دادن جناب بریالی خان برای نیروی اشغالگر پنجابی پاکستانی و نیرو های چند ملیتی متجاوز متحجر را هر چند خلاف عاطفه‌ی بشری نه می دانم، اما اشتباه بزرگ راه‌بردی در شرایط جنگی می‌دانم به دو دلیل، چون ایشان نیک می‌دانند که من در نادانی خودم سخن بیجا نه میگویم و خیزک بیجا نه میزنم:

اول این که دشمن عاقل با شما روبرو نیست تا این حُسن نیت و‌ دل‌سوزی تان را عاقلانه بداند، می تواند آن را ابزاری برای کج بحثی ها توجیه گرانه بسازد هر چند چسپنده‌‌گی نه دارد و میادین نبرد خود شاهد اند.

دوم و مهم تر این که وطندار خطاب کردن طالب متجاوز چند ملینی ولو به اساس عرف انسانی هم باشد در شأن مقام عالی رهبری جنگ نیست و پرسش برانگیز است. اگر مثل من یک گزارشگر نادان با شما در محور همین یک کلمه بحث کند پله‌ی ترازو به سود منی نادان بلند می شود و هزار پرسش دیگر را فرا راه تان قرار می دهد. آن‌گاه حامیان طالب متجاوز و آمده از آن سوی سرحد این امر موجب بزرگی شما نه بل راهی برای توجیه تجاوز خود می‌دانند.

پیشنهاد: 

لطفاً برای دشمن معلوم الحال یک تعریف بدهید که عام و خاص از مدافعان وطن تا خو‌د متجاوزان نام خود را بشناسند. کرزی غنی که چنان کار را نه کردند، آن بانیان و جانیان پروژه‌ی طالبانی سازی بودند.