-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۳, شنبه

ملا صبور/ خائن خاموش درغلغلۀ هجوم بر پنجشیر


گزارشنامه افغانستان خبرمی دهد که ملا صبوریکی دیگر از متحدان شبکه حقانی درپنجشیر، درکشانیدن پای طالبان و قطعات خاص پاکستانی به داخل پنجشیر نقش اثرناک بازی کرده است. وی همه ای سازوبرگ جنگی درقوماندانی امنیه را تحویل دشمن داد و یک گلوله به طرف اجنبی ها انداخت نه کرد. 

این آقا درمقام رقابت درخیانت، میل داشت از جنرال جرأت و گل حیدر سبقت بجوید. حال آن که به به اصرار و ابرام جوانان پنجشیر که مشتاق دفاع از سرزمین خویش بودند، وقعی نه گذاشت و به جای دادن تفنگ به آنان، همه چیز را سربسته به طالبان تحویل داد. تاریخ سیاه به قلم این ها نوشته شد.