-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۸, پنجشنبه

توهین صریح عزیز رفیعی به جبهۀ مقاومت ملی

عزیز رفیعی فعال مدنی درگفت وگو با مجری افغانستان انترنشنال درارتباط به کشتار غیرنظامیان درپنجشیراز سوی طالبان گفت که «انتقاد جبهه مقاومت ملی» نسبت به کشتار و تجاوز برغیرنظامیان پنجشیر «مهم نیست؛ مهم این است که مردم پنجشیرشکایت کرده اند!»
ترجمۀ مفهومی که درپس این واکنش سطحی و ( احتمالاً مملو از انگیزه های آنچنانی هزاررنگ قیاسی) عزیزرفیعی وجود دارد این است که جبهه مقاومت ملی ربطی به « مردم پنجشیر» ندارد. خدمت تبلیغاتی این چنین به طالبان، آن هم ازیک چالۀ نا امیدی، درتصورنمی گنجد.

 عزیز رفیعی فعال مدنی درگفت وگو با مجری افغانستان انترنشنال درارتباط به کشتار غیرنظامیان درپنجشیراز سوی طالبان گفت که «انتقاد جبهه مقاومت ملی» نسبت به کشتار و تجاوز برغیرنظامیان پنجشیر «مهم نیست؛ مهم این است که مردم پنجشیرشکایت کرده اند!»

یعنی جبهه مقاومت بر علیه طالبان برای دفاع از نوامیس پنجشیر و افغانستان یک جریان انتزاعی است.
ترجمۀ مفهومی که درپس این واکنش سطحی و ( احتمالاً مملو از انگیزه های آنچنانی هزاررنگ قیاسی) عزیزرفیعی وجود دارد این است که جبهه مقاومت ملی ربطی به « مردم پنجشیر» ندارد. خدمت تبلیغاتی این چنین به طالبان، آن هم ازیک چالۀ نا امیدی، درتصورنمی گنجد.

 روزگارعجیبی ست درافغانستان. مقاومت ملی برضد ترور و اشغال، همچو یگانه شعلۀ مبارزه درگردنه های هندوکش درمتن تیره گی، با تکریم و احسنت ایرانیان، تاجیکستان و حتی کُرد های مبارز درعراق مواجه است؛ اما فردی درس خوانده، ظاهراً ضد طالب و روشنفکر، چشم خود را می بندد و می گوید: واکنش جبهه مقاومت مهم نیست!

یک تکسی ران این طور حرف نمی زند؛ چه رسد به یک صاحب نظر دارای پیشینه و آموزه های سیاسی که ظهور و سقوط رژیم های مختلف را شاهد بوده است.
اما پرسش: این همه تلاش بی معاش برای خلوت سازی عرصه به طالبان از بهر چیست؟

 طالب چرا غیرنظامیان پنجشیررا می کشند؟ نیازی به کشف یک فرمول ناممکن نیست. آن ها را به خاطرروحیۀ ضد طالبی، ضد اشغال و توان ایستاده روانی و حمایت شان از رزمنده گان مقاومت ملی می کشند. این خدمات رسانی تبلغاتی به لشکرنیابتی پاکستان درحالی صورت می گیرد که مردم هزاره به کوچ اجباری وادار شده و فاجعۀ بشری پیوسته اوج می گیرد.

 رزمنده گان جبهه مقاومت ملی درتمامی ارتفاعات استراتیژیک و کلیدی پنجشیر با تمام قدرت حضور دارند و همه روزه، ازنظر نظامی وانسجام سیاسی توان بیشتر می گیرند. جنگ همیشه درجریان است. سوالی که از عزیزرفیعی مطرح می شود این است: چرا واکنش جبهه مقاومت ملی که اکثریت آن جنگجویان پنجشیری اند؛ نسبت به کشتارغیرنظامیان از سوی قطعات پاکستانی و طالبان چند ملیتی «مهم نیست»؟ 

وی درفهم مفهوم «مردم» و جنگ علیه اشغال، سخت دستخوش اغتشاش ذهنی است. وی نیازاشد به مطالعۀ تاریخ تجربی دارد.
یک تکسی ران این طور حرف نمی زند؛ چه رسد به یک صاحب نظر دارای پیشینه و آموزه های سیاسی که ظهور و سقوط رژیم های مختلف را شاهد بوده است.
اما پرسش: این همه تلاش بی معاش برای خلوت سازی عرصه به طالبان از بهر چیست؟

 طالب چرا غیرنظامیان پنجشیررا می کشند؟ نیازی به کشف یک فرمول ناممکن نیست. آن ها را به خاطرروحیۀ ضد طالبی، ضد اشغال و توان ایستاده روانی و حمایت شان از رزمنده گان مقاومت ملی می کشند. این خدمات رسانی تبلغاتی به لشکرنیابتی پاکستان درحالی صورت می گیرد که مردم هزاره به کوچ اجباری وادار شده و فاجعۀ بشری پیوسته اوج می گیرد.

 رزمنده گان جبهه مقاومت ملی درتمامی ارتفاعات استراتیژیک و کلیدی پنجشیر با تمام قدرت حضور دارند و همه روزه، ازنظر نظامی وانسجام سیاسی توان بیشتر می گیرند. جنگ همیشه درجریان است. سوالی که از عزیزرفیعی مطرح می شود این است: چرا واکنش جبهه مقاومت ملی که اکثریت آن جنگجویان پنجشیری اند؛ نسبت به کشتارغیرنظامیان از سوی قطعات پاکستانی و طالبان چند ملیتی «مهم نیست»؟ 

وی درفهم مفهوم «مردم» و جنگ علیه اشغال، سخت دستخوش اغتشاش ذهنی است. وی نیازاشد به مطالعۀ تاریخ تجربی دارد.