-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

شروع جنگ ها درحواشی حدود پنجشیر

 تحرکات جنگی از حاشیه های اندراب و کوهستانی دو باره شروع شده است. همزمان واحد های متحرک عملیاتی در پنجشیر را مواضع خویش را تحکیم کرده روان هستند. تا آستانۀ زمستان فارمول امنیتی کنونی باید شکسته شود و اتصال بین جبهات متحرک پنجشیر با نواحی خارج از پنجشیر به وجود آید. 

شبکه های خود فروخته داخلی در پنجشیر با شروع جنگ به زودی از صحنه در می روند و تنها طالبان خارجی و منسوب به دیگر ولایات باقی می ماند. جنگ آنگاه معنای اصلی خود را پیدا می کند. تغییر تاکتیک جنگ رویارویی به جنگ نا منظم، دورنمای جنگ دراطراف پنجشیر را روشن می کند.

نیروهای مقاومت در برابر عوامل داخلی و همکاران طالبان بسیار خشمگین و حساس شده اند. گزارش مشعر است که پسر جنرال جرأت به شکل مرموزی درناحیه حصارک زخمی شده است.