-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

آفت درونی در جبهۀ مقاومت ملی


یکی از اشتباهات جبهه متحد

مشکل افت و خیز های جنگی اخیر در پنجشیر، نظامی و یا خطای محاسبه قوت ها نبود؛ بمباران سنگین پهپاد و کمیت جنگجویان طالب هم نبود؛ ضعف اطلاعاتی، فقدان قاطعیت در نابودی به موقع خائنان محلی بود که در هر دهکده، تک وتوک، خود را نشان می دادند.

در زمان مسعود اول، روی پیشانی سنگی بزرگ در ورودی پنجشیر نوشته شده بود: جاسوس اعدام می شود.

اما درزمان «سوداگران» پس از مسعود، جاسوس ها و خائنان ( مانند حمیدخراسانی و ندا از فروبل) به جهر خودشان را همچو آلت دست داعش وطالب معرفی می کردند؛ اما کسی کار به کار شان نداشت؛ ادارۀ امنیت پنجشیر درخدمت غنی بود و از آنان بهره می جست. گروپ های دیگر را گرفتند؛ تحویل حلقاتی دردولت دادند که بعداً به زودی آزاد شدند. کسی که اطلاعات را «نوش» می کرد درزمان خودش درین بدعت دست داشت.

همین خائنان محلی اکنون درنقش راه بلدان طالب، خانه های همسایه های خویش را به جوخه های تفتیش و مرگ طالب نشانی می دهند. طالب، جوانان را با ارعاب و اهانت وا می دارد که تفنگ خود را تحویل دهند و سپس آنان را سوار داتسون کرده به کابل منتقل می کنند.