-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

خطر انشعاب و خیانت بیشتر در جبهه مقاومت

 عوامل شکست جبهه مقاومت گونه گون است؛ اما بنیاد شکست آن بود که به قول شادروان احمد شاه مسعود « مردمی مصمم» درصحنۀ جنگ با طالب نه ایستادند. تا زمانی که ازین راز، به طور دقیق لایه برداری نشود و آسیب شناسی انجام نگیرد، محوریت جدید سیاسی و نظامی را نمی توان ایجاد کرد؛ خصوصاً دراحوالی که مقاومت ملی همزمان خودش را بازسازی کند و با طالب هم در دو جبهه سیاسی و نظامی بجنگد. من فکر می کنم که برای احمد مسعود آزمایش سرنوشت سازی پیش آمده است که باید با چالش ها قاطعانه بجنگند. یکی ازین چالش ها، ایجاد هستۀ رهبری سالم سیاسی است. اکنون فرد دوم برای احمد مسعود سراغ نمی توان کرد. همین مساله خودش بسیار مهم است. اتاق شورایی جنگ تا اندازه یی حول ریگستانی و نظامیان برومند و جوان مقاومت شکل گرفته است که نا شکن به نظر می رسد. 

اهرم دیگری که وجود ندارد، ادارۀ ویژۀ اطلاعاتی و عملیاتی است که نخستین مأموریت تاریخی اش، انصراف از «مصلحت بینی» های معامله گرانه باشد. قلع و قمع شتابان عناصرخائن و قوماندانانی که زادگاه و خانه ناموس خود را دراختیار ایلغار اجنبی قرار دادند؛ وظیفۀ تاریخی سازمان عملیاتی است. اگر به این مسایل کلیدی عاجل رسیده گی نشود، انشعاب درجبهه مقاومت روی می دهد. 

پ، ن: این تذکررا به احمد مسعود و ریگستانی حواله دهید.