-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۶, جمعه

این قبر قسیم فهیم نیست

 از مرگ مرموز مارشال فهیم هنوز راستی آزمایی نه شده است. 

فهیم درین جا گور نه شده. گرچه برای مردم اهمیتی ندارد؛ اما مردم باید آگاه باشند.

 من از ماجرای عجیب هفتۀ اول خاک سپاری وی آگاهی داشتم اما درین سال ها لب فروبستم. حالا که خاندان فهیم به طالبان پیوسته و درقتل عام قریه خود شان شریک هستند و پسرش حدیث تسلیمی می نویسد، رسالت خود را به انجام می رسانم.

این ساختمان سپید رنگی را که می نگرید، جسد فهیم خان را درخود جا نداده است.  مارشال فهیم سه روز بعد از مرگش نیز به نحوی زنده بوده ! حالا وقتش است... حالا که قوماندانان پنجشیری به دستورشبکه حقانی وآی اس آی زادگاه و خانه امن ناموس خود را فروخته و درسقوط ولایت شرکت کرده اند؛ دربرابرعوامل خیانت دیگر هیچ مصلحتی را در نظر نمی گیرم. 

به خصوص قسیم فهیم-  آن دزد سگ باز، لاف زن و کم سواد، که درتقویت و کمک وسیع به طالبان همدست کرزی شد و  تاریخ ما را دو باره سیاه کرد. یاد آور می شوم که این ساختمان یک تفرج گاه است که به پول حرام اعمار شده است. جسد فهیم درجای دیگراست...

چی کسی تصور می کرد که زمانی مأمن احمد شاه مسعود - مبارزجاویدان قرن بیست- وکوهستانات افتخارآفرین پنجشیریان روزی به وسیلۀ عبدالله، گل حیدر و جنرال جرأت زیرلگد های اجنبی به یک متروکه بدل شود؟