-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

مقاومت پنجشیرآغاز تاریخ جدید است

 از برگه احمد فرید مزدک 

عمرِ جغرافیای به نام افغانستان به پایان رسیده است.

سقوط جمهوری قومی در پای امارت قومی طالب آخرین میخ را بر تابوت جغرافیای افغانستان و برنامۀ کشور ــ ملت افغان کوبید. همزیستی غیر افغان ها با افغان ها ناممکن است. به جغرافیای غیر افغانی باید اندیشید به تجزیه و جدایی باید اندیشید، پشتون ها هم حق دارند با کتلۀ بزرگتری از هم تباران خویش در پاکستان یکی شوند. افغان ها با پاکستان سرنوشت مشترک دارند، پاکستان خانۀ مشترک تمام افغان ــ پشتونها است. مقاومت پنجشیر آغاز یک دگرگونی ژرف خواهد بود، آغاز جدایی برای آزادی و آبادی خواهد بود.برنامۀ کشور ــ ملت افغانستان ناممکن است!