-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۸, پنجشنبه

انبار بزرگ اسلحه از خانۀ الله گل مجاهد کشف گردید


 خبرمی رسد که الله گل مجاهد ده سبزی نمایندۀ پارلمان درحکومت قبلی که مدت ها پیش از سقوط کابل به طالبان اعلام پیوسته گی کرده بود؛ و رسماً بعد از روی صحنه آمدن طالبان بیعت خود را ابراز کرد؛ امروز مورد بازخواست قرار گرفته و تحت نظارت رفته است. 
او درزمان غنی با تکبر اعلام می کرد که اگر بخواهد دولت را سقوط می دهد!
گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که از زیرزمینی های قصروی هزاران تفنگ و مقادیر بزرگی از مهمات کشف شده است. جنگ ابزار ها از سوی نفرات طالبان ضبط شده و خودش علی العجاله تحت بازخواست است. احتمال دارد بعد از مصادرۀ جنگ افزار ها، خودش را رها کنند.