-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۳, شنبه

امرالله صالح پیش از غنی گریخته بود!

پدرام گفت که امرالله صالح ربطی به مقاومت ملی ندارد؛ او شریک جنایات غنی است.

لطیف پدرام رهبر کنگرۀ ملی افغانستان درگفت وگو با افغانستان انترنشنال گفت که امرالله صالح پیش از اشرف غنی از کابل گریخته بود!

وی گفت که امرالله از بقایای رژیم غنی است و سهمی وجایگاهی درمقاومت ملی ندارد و اساساً بازنشسته های  پیرسیاسی جای شان درصف مقاومت ملی نیست. پدرام گفت که امرالله شریک جنایات غنی و فجایعی است که روی داده و ادعای وی دراعلام جانشینی غنی مضحک وابلهانه بود. پدرام اظهار داشت که درقانون اساسی (به شدت دستکاری شده) صلاحیت ها همه در دست یک نفر تمرکز دارد و معاونان کاره ای نیستند مگر این که رسماً از سوی نفر اول ( رئیس جمهورتعریف شده درقانون اساسی) صلاحیت معاون خود را برای جانشینی به وی تفویض کند. پدرام خاطرنشان کرد که هیچ مهم نیست امرالله در کجا است و برای رهبری مقاومت این مساله ارزشی ندارد.