-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

عبدالله و کرزی در حصر خانه گی قرار دارند

کانال اطلاعاتی وفادار به جبهه مقاومت ملی از کابل به نقل از یکی از افراد واحد نظامی پی پی اس می گوید که اشرف غنی تا آخرین ساعات فرار از افغانستان، منظم با حامد کرزی از طریق تلفن در رابطه بود. غنی درواپسین لحظات به کرزی در تلفن گفت:

وظیفۀ من ختم شد... حالا نوبت خودت است که انجام وظیفه کنید. کرزی اول به شاه محمود قریشی زنگ زد و خبر داد که غنی رفت و باید برای جلوگیری از بی نظمی درشهر کابل، طالبان را داخل پایتخت بسازید درغیرآن نیروهای شمال به سرعت می توانند کابل را تصرف کنند. وزیرخارجه پاکستان به فرمایش کرزی عاجل لبیک گفته ووارد اقدام شده بود. درحالی که قرار نبود طالبان وارد کابل شوند، از بیم آن که مبادا دکترعبدالله به نفع شمال معامله یی را انجام دهد؛ وارد کابل شدند و نخستین کاری که انجام دادند زیر نظر گرفتن عبدالله بود.

اکنون به عبدالله به گزینۀ تحویل دهندۀ قدرت دریک مراسم تشریفاتی نگاه می کنند. اکنون گزارش می رسد که عبدالله درحصر خانه گی  درحال انتظار به سر می برد وکرزی نیزدرعین موقعیت قرار دارد.