-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

حکومت همه شمول یک خیال بافی است

 ایجاد حکومت « همه شمول» یا پراخ بنسته حکومت بین طالب و مردم، نا ممکن است. چون درآن صورت، طالب مفهوم و ماهیت خود را از دست می دهد. طالب هرگز تغییر نمی کند و بنا برین پاکستان برنده باقی می ماند؛ مگر این که ارادۀ مردمی به شکل یک مشت واحد و مرگبار، میدان های جنگ را فتح و با قدرت های منطقه ای به تفاهم برسد.