-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۰, شنبه

مرکز سوق وادارۀ افسران آی اس آی در تعمیرولایت پنجشیر

 خبر می رسد که یک گروه از فرماندهان و افسران نظامی آی اس آی همراه با چند فرمانده طالبان از قندهار و هلمند، درتعمیر ولایت پنجشیر مرکز گرفته اند. مولوی قدرت الله پریانی که به گونه یی نمایشی والی مقرر شده، کمترین صلاحیتی به غیر از اجرای اوامر این دسته ندارد. این مرکز سوق و اداره، افراد جنرال جرأت، تحریری ها، بسته گان چند تاجر سنگ فروش درپشاور و نفرات حکمتیار را به وظایف مشخصی تقسیمات کرده اند. هستۀ افسران آی اس آی به نام مهمانان پاکستانی یاد می شود. 

درهمین حال دردشت ریوت و پریان قطعات تازه رسیده از تروریست های چند ملیتی مستقر شده اند. شماری از تروریستان جهانی مربوط القاعده، جنبش اسلامی ترکستان و چچینی در خانه سناتور فیضی در پریان تجمع کرده اند.