-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

پنجشیر، تاوان انحطاط خائنان خودش را می پردازد

 آن چه دشمن درپنجشیر مرتکب شدند، آشکارا قابل پیش بینی بود و پیش بینی شده بود و هشدار ها داده می شد. اما الیت آلوده و بریده با رسالت دفاع از حق و اقتدار، با توسل به فساد، اغماض و پیوند خوردن به ادارۀ ضد ملی به هروسیلۀ غیر مجاز، عملاً برای دشمن زمینه سازی می کردند. امرالله صالح را درنظر بگیرید؛ به کارتون یک معاون ریاست جمهوری تبدیل شده بود. هرسیاست مدار پول پرست پنجشیر،  خودش را به یک مرجعی فروخته بود/ است. از احمد ضیاء مسعود تا جنرال جرأت همه ای شان علامتی از انحصاط و زوال بودند. احمد مسعود زمانی از میان این همه بحران و فروپاشی ظهور کرد که زمان کمی برای انتظام سیاسی و نظامی داشت. با این حال، او اسوۀ پیروزی خیر بر شر است. او نمادی از تقوی و بی ترسی مسعود اول است.

پنجشیرباید این چنین تکان می خورد و از حالت تخدیر بیرون می آمد. ازین پس، پنجشیر دیگری زاده می شود تا پنجشیرهای دفاعی زنجیره یی در افغانستان تشکیل شود؛ درغیرآن، افغانستان بی هیچ اگر ومگر، مستعمرۀ پس کوچه یی پاکستان می شود و به شکلی اداره خواهد شد که آدم های عصرسنگ زنده گی کرده اند.