-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲, جمعه

علت پیوستن فضل احمد معنوی به شبکه حقانی معلوم شد


اشاره: این ها که تا حالا زنده هستند از خیرات سرنیروهای مقاومت است.

 فضل احمد معنوی مانند عطاء الرحمان سلیم از جمله عالمان دینی است که درازاء نقد مال ومنال دنیا، ده بهشت نسیه را به دیگران بخشیده است. 

حصه اول خیرخانه، بخشی از جادۀ عمومی را به خانه خود به زور وصل کرد.

یک باب منزل غریبانه در شیر پور دارد. صاحب یک کلبۀ غریبانه در وزیر اکبر خان است که ماهانه مبلغ 12هزار دالر به دفتر CIA به کرایه بود. یک خانه گک فقری دردوبی و یک سایبان سر در ترکیه دارد.

از حساب بانکی اش کسی خبرندارد. اما می توان حدس زد که درکدام بانک دوبی است. شاید دربانک های کابل نقدینه یی به مقیاس یک جیب خرجی هم داشته باشد. 

شب حمله برپنجشیر، فضل احمد معنوی چه کرامات کرد؟

یک شاهد عینی چنین نگاشته است: هنگام تصرف رخه در چمال ورده بودیم. سه نفر با یک میل سلاح m4؛ ده ها بار فحش نثار آن هایی کردیم  که به نام ما سلاح و مهمات گرفتند ولی توزیع اش نکردند. مانند ما بسیاری ها بدون سلاح بودند که دشمن پیش انداز شان کرد، کاکه جوانی را دیدم دستش خالی بود و اشک می ریخت. در ضمن فضل احمد معنوی تمامی قوا را به پیاوشت و چمالورده سوق داده گفت شما بروید من سرک پلنگ خانه را انفجار می دهم... به هیچ وجه دشمن داخل قول شده نمی تواند... از همانجا مقاومت ادامه می یابد که بعدش نمی فامم چرا سرک انفجار نیافت، ط.الب داخل خانه معنوی شده قرارگاه گرفت و تمامی مردم چمالورده آواره و دربه در شدند.

ویدیویی را ط.البان از بام خانه فضل احمد معنوی پخش کرده اند نشان می دهد مهمات زیادی از خانه عالی جناب به دست شان افتیده است. به گفته آمر دین محمد: معنوی صد میل سلاح خفیفه اعم از بزبزک و تک تیرانداز را گرفت که به بچه های چمال ورده می دهم... هم از صالح دالر گرفت و هم از احمد مسعود، نه سلاح را به مردم داد و نه هم خودش در خط ایستاد، به کوه ها متواری شد و در سالنگ پائین گشت بعد کابل رفته سر تسلیم داد.