-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۳, شنبه

خیانت مشخص فضل احمد معنوی

 گزارشنامه افغانستان به نقل از پارتیزان های مقاومت ملی درارتفاعات پنجشیر اطلاع می دهد که فضل احمد معنوی جنگ ابزارهای خاص شب بین مشهور به بزبزک را قبل از آن که مطابق فیصله دراختیار آن ها قرار دهد، دری زدوبند مالی، به طور کامل به طالبان سپرده است. رزمنده گان می گویند هرگاه از اسلحه بزبزک به شمار 20 دستگاه دراختیار آنان قرار می داشت، تمامی لشکرپیاده طالبان درمسیر ورود به پنجشیر درشب هنگام نابود و اسیر می شدند.