-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۱, چهارشنبه

این موجود، مبتلا به شهوت مغزی سرکوفت خورده است

 گزارشنامه افغانستان: آدم کشان هرگز درپی توبه و تزکیۀ خود نیستند. آخرین قطرۀ تعصبی که از آبدان درغل بابا و شاگردانش چکید؛ همین بود... این به نوع دیگری ادامه همان مشی درغل بابا است.


بشیرانصاری

طالبان، مطابق روش و عادت شان، کودکی فاقد ابتدایی ترین اهلیت را در رأس دانشگاه کابل که معتبر ترین نهاد علمی کشور به شمار می رود، تعیین کرده اند. 

رییس نظام طالبانی دانشگاه در نخستین پیام خویش از جلوگیری فحشا در دانشگاه سخن گفته است. 

ریشه یابی این که چرا دین، شریعت، روان، ذهن و امر به معروف و نهی از منکر طالبان با زن شروع می شود و با زن ختم می گردد، کار روان شناسان است که تا هنوز چیزی در این باب از قلم شان نخوانده ایم و یا بهتر بگویم برای ما نرسیده است. 

اما آنچه مربوط به دین می گردد، رییس طالبانی دانشگاه کابل و بقیه طالبان باید یاد بگیرند که گناه ریختن خون یک انسان، بیشتر از  تمام (فحشایی) است که ایشان پیوسته از آن سخن می گویند. 

اگر این گروه راستی هم دغدغه دینی دارند، بر آنها است تا تمامی عمر به خاطر خون هایی که ریخته اند توبه کنند و ندامت کشند.

اگر فحشایی هم در کشور دیده شود، ریشه هایش را در فقری و بینوایی کشنده ای خواهیم یافت که طالبان پیام آوران آن به شمار می روند. 

چنین بر می آید که طالبان تمامی سوراخ های دعا را گم کرده اند.