-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

عطا نور از صدقۀ طالبان محروم ماند

 از اعلامیۀ عطا نور در واکنش به اعلام حکومت «همه شمول» به سبک طالبان، به خنده افتادم. این آقا درین روزها از یک گوشه منتظر بوده که یک جایگاهی برای وی در حکومت طالبی در نظر گرفته شود؛ یا حداقل یک صدا کنند طرفش که در حکومت همه شمول بیایید گپ بزنیم! عطا نور هنوز نه فهمیده که طالب، شریک نمی پذیرد؛ اگر دلش شود، به بقایای « دورۀ اشغال» کرسی های کوچکی صدقه می دهند اما نه حالا.