-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

اغتشاش طالب به این دلایل سقوط می کند:


طالبان با اشغال افغانستان، روی ماین پا گذاشته است.

 این گروه با دشمنانی رو به رو است که توان درهم شکستن شان را ندارد. 

قبل از همه، دشمن راهبردی وفطری طالب، زنده گی رو به توسعۀ امروز ومطالبات سرکوب نشدنی مردم است.

دشمن بعدی، اردوگاه سیاسی و جنگی مقاومت ملی در سراسر کشور است که دیر یا زود گلیمش را جمع می کند.

دشمن سوم: شریعت بدوی است.

دشمن نا شکن دیگرطالب، رفتار وحشیانۀ  آنان در برخورد با زنان است.  طالب از قالب شریعت بیرون نمی زند؛ و شکست دادن دنیای مبتنی بر مدنیت و ارزش های نوین نیز نا ممکن است.

دشمن داخلی دیگری که از پوست خود طالب جدا شده، داعش است.

دشمن پنجم: فرکسیون های متخاصم در داخل وحوش چند شکل طالب است که بدون دخالت آی اس آی هرآن به انفجار وخود کشی تبدیل شده می تواند.

دشمن داخلی دیگر، پشتون های شهرنشین ساکن در کابل پایتخت و کلان شهر ها است که بین دو سنگ آرد مانده اند. هرچند شماری از دلایل عجیب وغریب با دیگران دعوا می کنند؛ اما مسلم است اگر سلطۀ متشرعین طالبان قایم شود، این خانواده ها یا به کشورهای خارج و یا درنقاط امن دیگر مهاجر خواهند شد.

دشمن دیگر، پاکستان است. استراتیژی پاکستان تلاش برای ایجاد یک حکومت دست نشانده و ضعیف درافغانستان است و هرگز به پاگیری و رشد یک نظام طالب محور خود کامه اجازه نخواهد داد. پاکستان دور حکومت طالبی کمربند محکمی از عشیره های با هم رقیب پشتون می کشد؛ هرزمانی بخواهد بیشتر بکشد؛ هر زمانی لازم افتد، سُست کند. حتی یادتان باشد که یک وقتی با نیروهای ضد طالبان دست همیاری خواهد داد. 

دشمن دیگر: تحریم و سقوط اقتصادی است. در بی نظمی طالبی، علم وصنعت واقتصاد، هنر و نظم مدرن، هیچ معنایی ندارد. دماغ آن ها با قیاس های بستۀ قبیله یی و رسم و رواج صحرایی عربستان 1400 سال پیش دیزاین شده است.

دشمن دیگر: ایران است. قدرت گیری حاکمیت اهل تسنن با رویکرد های غلیظ تشرع و تفاسیر مبتنی براصول احناف دیوبندی، برای ایران شیعه، خطرناک است. نظام طالبی مستقر درافغانستان، اهل تسنن سرکوفت خوردۀ ایران را فضای تنفس می بخشد تا با عبور از کریدور «برادری» طالبان به سوی داعش بروند تا حلق جمهوری اسلامی شیعه را پاره کنند.

به این ترتیب، از نظربنده، سرنگونی خونبار طالبان امری حتمی است سروکله پاکستان هم می تواند درین دیگ بجوشد... آهسته آهسته...