-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۶, جمعه

نگاه کنید: مردم با استعدادی داریم!

گرفته شده از رخنامه ذکی بهرام

 لیست‌ فعالین مدنی، ژورنالیستان و فعالین سیاسی که ترک وطن کرده اند.

زبیر زیمپق، شاه‌زمان نیفه، گلاب پس‌قات، شمس بَرزو، غیاث تُرایی، سهیلادیسکو، شمیلا روده، پرستو گنگس، کریم چوری‌کش، حنیف گیله‌نه، ظهور چهار دستماله، مامدگل سگ‌دهن، توتی‌شاه تبرکون، موسی نسق، عبدل کُون‌چشم، آغاگل پوپنک، ماه‌گل ماکیان‌لب، مروه مرچ‌کمر، جاوید پَتَک‌زبان، مریم منتو بینی، کریمه واسلین‌خور، جمهورآغا پس دبل، غوث غالمغالک، فاروق فِرنی، فرید بستره، رُوکَی بی‌نیکر، سید مراد قروت، سید حیدر کُوکه و ...