-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۸, پنجشنبه

به گروپ های عملیاتی جبهه مقاومت ملی

 فهرست نام های عناصری که به خاطر تسلیمی افراد مقاومت درپنجشیر از سوی شبکه حقانی توظیف شده اند:

1- مولوی ملک پیاوشتی از رخه

2- مولوی رحیم الله کرباشی از رخه

3- مولوی علی احمد از رخه

4- مولوی روح الله از حصارک

5- مولوی مسیح الله کرامانی

6- قوماندان میرزا رحیم از دره 

7- قوماندان خلیل از دره 

8- مولوی قیام الدین دشت ریوتی – حصه الو

9- مولوی امین الحق دشت ریوت – حصه اول

10- قوماندان عزیز از سفید چهر – حصه اول

11- مولوی یحیی از عنابه 

12- سارنوال میرجان از خینج – حصه اول

13- مولانا حسن المأب از عبابه

14- ضابط میرجان از آبدره

15- قوماندان دادالله آبدره 

16- ملا محمد با چند تن از قوماندانان شتل

17- هارون آبده

18- منان از مرشتان – رخه

19- مولوی سبحان سفید چهر – حصه اول

20- مولوی عبدالحمید از سفید چهر

21- مولوی حفیظ از تاواخ

22- مولوی عبدالله از پریان

23- مولوی جلال حنفی از پریان 

24- مولوی عبدالحکیم از پریان

25- مولوی عبدالله از پریان

26- مولوی فضل الرحمان از پریان 

27- مولوی ضیاء الحق فراجی

28- مولوی وارث قبلاً رئیس اوقاف از عنابه

29- دگروال ریا؟ ( یا کدام نام دیگر است) از سفید چهر

30- عزیز غیرت و برادرش از حصه اول عمرض

31- مولوی معصوم الدین از غنجو – حصه اول 

32- مولوی جان محمد از آبشار

33- مولوی شریف از دره 

34- حاجی عبدالله خان از شتل

35- حاجی رستم خان از عمرض – حصه اول

36- مولوی عبدالعلیم از عمرض – حصه اول

37- استاد سعید از آبشار دره

38- مولوی صادق از دشت ریوت

39- مولوی صادق از دشت ریوت

40- مولانا سعید خان از حصه اول

41- مولوی عبدالصبور کرامان دره

42- مولوی فیض الله پوجاوه دره 

43- قوماندان مهربان از دره 

44- قوماندان نواب از تمبنه

45- شمس الحق از تمبنه دره 

46- مولوی مظهرالدین از حصه اول سفید چهر

این فهرست طولانی است. واقعه نگاران جبهه مقاومت باید فهرست را کامل کرده و دردسترس قوای مقاومت ملی قرار داده شود.